Giới thiệu về công ty

Lĩnh vực kinh doanh

– Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
– Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da
– Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
– 4763 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
– Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
– Quảng cáo
(trừ các loại nhà nước cấm)
– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
– Giáo dục thể thao và giải trí
– Giáo dục văn hoá nghệ thuật
– Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
– Hoạt động của các cơ sở thể thao
– Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
– Hoạt động thể thao khác