CHƯƠNG I

TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ

 Điều 1. Tên gọi:

 • Tên gọi: Câu lạc bộ Giám đốc điều hành Thừa Thiên Huế
 • Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue CEO Club
 • Tên viết tắt : CEOHUE
 • Câu lạc bộ có Logo, Slogan riêng để nhận diện.
 • Trụ sở đặt tại: 16 Đoàn Hữu Trưng, Thành phố Huế.

 Điều 2. Chức năng:

 • Câu lạc bộ là nơi tập hợp các doanh nhân, chủ doanh nghiệp là Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tạo điều kiện giao lưu nâng cao hiệu quả điều hành doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và quan tâm thăm hỏi, tương trợ, giúp đỡ giữa các thành viên trong Câu lạc bộ.
 • Vận động đoàn kết doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tạo sức mạnh trong tham gia: Hỗ trợ, giúp đỡ phát triển nhân tài, chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người có ý định tham gia vào kinh doanh, nhất là đối với thanh niên, sinh viên hoặc các CEO mới lập nghiệp theo chương trình khởi nghiệp Quốc Gia.
 • Đi tiên phong trong các công tác xã hội từ thiện, gắn kết lợi ích với phục vụ cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp với cộng đồng.
 • Tham gia hoặc đóng góp ý kiến vào các hoạt động của VCCI, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân.

Điều 3. Nhiệm vụ:

 • Tổ chức các hoạt động nhằm trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin về kinh tế và kinh doanh, nâng cao sự đoàn kết, hợp tác kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp
 • Giúp đỡ xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy các ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh.
 • Góp phần bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp của các thành viên.
 • Tổ chức các hoạt động nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên.
 • Tổ chức các hoạt động xã hội, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
 • Giúp đỡ các thành viên nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm, nhằm góp phần tích cực phát triển ngành kinh tế của địa phương.
 • Hình thành và phát triển các hình thức liên kết, phối hợp hoạt động giữa các thành viên trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi. Tổ chức các hoạt động chung, tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau nhằm xây dựng mối quan hệ thiện chí giữa các thành viên.
 • Cùng với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của Câu lạc bộ và của thành viên, đề xuất với Nhà nước; chính quyền các cấp những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp thành viên.

CHƯƠNG II

THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 4. Đối tượng tham gia thành viên:

 • Thành viên Ban Giám đốc công ty, chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chức vụ từ Phó giám đốc trở lên.
 • Giám đốc, phó giám đốc cả Sở ban nghành. (*)
 • Chủ tịch UBND các huyện. (*)
 • Ban lãnh đạo của các Trường Đại học, Cao đẳng. Chức vụ từ Trưởng khoa trở phòng. (*)
  • Đối tượng tham gia Câu lạc bộ (mục 1.2,1.3,1.4) chỉ đạt tối đa 10% so với tổng số thành viên Câu lạc bộ.

Điều 5. Điều kiện và thủ tục gia nhập:

 • Thành viên xin gia nhập CLB phải có quyền công dân, không bị giới hạn hành vi dân sự.
 • Đăng ký phiếu tự nguyện tham gia theo quy định của Câu lạc bộ CEOHUE.
 • Được Ban chủ nhiệm CLB xem xét chấp thuận trong kỳ họp gần nhất.
 • Đóng lệ phí gia nhập CLB theo mức quy định của BCH CLB hàng năm.

Điều 6. Quy định về chấm dứt quyền Thành viên:

 • Thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên trong các trường hợp:
  • Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và uy tín của Câu lạc bộ.
  • Vi phạm nghiêm trọng Quy chế này và các quy định của Câu lạc bộ.
  • Không đóng lệ phí và hội phí theo quy định của CLB khi Câu lạc bộ đã có thông báo nhắc nhở lần thứ 2.
  • Không tham gia sinh hoạt định kì quá 03 lần liên tục mà không thông báo.
  • Không thể hiện tinh thần trách nhiệm, vai trò của cá nhân trong việc phát triển hoạt động của Câu lạc bộ.
 •  Thành viên tự nguyện xin rút khỏi Câu lạc bộ khi có thư thông báo cho Ban chủ nhiệm. Quyền và nghĩa vụ của thành viên sẽ chấm dứt sau khi được Ban chấp hành CLB ra thông báo chấp thuận.
 • Quyết định chấm dứt tư cách thành viên do Chủ nhiệm CLB ký khi có quá bán số uỷ viên BCN tán thành. Quyết định chấm dứt tư cách thành viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ nhiệm CLB ký.
 • Ban chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi Câu lạc bộ và Thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên cho tất cả các Thành viên khác.

Điều 7. Quyền của thành viên chính thức:

 • Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.
 • Được xin ra khỏi Câu lạc bộ do yêu cầu cá nhân, bằng một thư thông báo gửi Ban chấp hành.
 • Được hưởng các quyền lợi theo hoạt động sinh lợi của Câu lạc bộ.
 • Được yêu cầu Câu lạc bộ bảo vệ quyền lợi- giúp đỡ trong những trường hợp cần thiết và Câu lạc bộ có trách nhiệm bảo vệ – giúp đỡ quyền lợi chính đáng trong phạm vi quyền hạn của CLB.
 • Được chia sẻ các thông tin lên facebook, website của CLB, tuy nhiên không đăng thông tin cá nhân, không quảng cáo thương hiệu trong các bài viết.

Điều 8: Quyền của thành viên danh dự :

 • Được hưởng đầy đủ như thành viên chính thức trừ quyền ứng cử, bầu cử Ban chấp hành CLB.

Điều 9: Nghĩa vụ của thành viên:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ
 • Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Câu lạc bộ trong các hoạt động của CLB.
 • Đóng lệ phí, hội phí đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Câu lạc bộ.
 • Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Câu lạc bộ.
 • Đoàn kết, chung tay giúp đỡ các thành viên trong Câu lạc bộ.
 • Không mượn danh nghĩa hoặc tư cách thành viên của Câu lạc bộ để tham gia các hoạt động trái pháp luật và trái với quy định của Câu lạc bộ.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 9. Về cơ cấu tổ chức của CLB:

 • CLB Giám đốc điều hành Thừa Thiên Huế là tổ chức cơ sở trực thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Phạm vi hoạt động: Câu lạc bộ hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.
 • Cơ cấu Câu lạc bộ: Gồm Ban chủ nhiệm; Bộ phận thư ký Văn phòng và các thành viên Câu lạc bộ.
 • Đại hội thành viên Câu lạc bộ: Đại hội thành viên câu lạc bộ họp theo nhiệm kỳ 3 năm một lần. Khi cần thiết, Ban chủ nhiệm có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội bất thường. Nhiệm vụ chính của Đại hội gồm: Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, sửa đổi quy chế hoạt động, bầu Ban chủ nhiệm mới, quyết định các vấn đề về tổ chức, chiến lược hoạt động của Câu lạc bộ,…
 • Hội nghị thường niên của CLB: Hàng năm họp 01 lần, lấy ngày thành lập CLB làm ngày sinh nhật và họp toàn thể thành viên Câu lạc bộ.

Điều 10. Ban chủ nhiệm: 

 • Ban chủ nhiệm CLB được bầu trong Đại hội toàn thể thành viên câu lạc bộ theo nhiệm kỳ. Số lượng Ủy viên Ban chủ nhiệm do Đại hội thành viên quyết định tùy từng nhiệm kỳ, nhưng có từ 9-11 ủy viên. Các ủy viên Ban chủ nhiệm được bầu khi có trên 50% số phiếu đồng ý của thành viên tham dự Đại hội nhiệm kỳ.
 • Ban chủ nhiệm gồm có 01 Chủ nhiệm, 02 Phó chủ nhiệm và các Ủy viên. Số ượng Phó chủ nhiệm do Ban chủ nhiệm của từng Nhiệm kỳ quyết định. Chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm do các thành viên Ban chủ nhiệm bầu ra khi có trên 50% số Ủy viên BCN tán thành.
 • Nhiệm kỳ hoạt động của Ban chủ nhiệm CLB là 03 năm, thành viên Ban chủ nhiệm có quyền tái cử không giới hạn số nhiệm kỳ.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Ban chủ nhiệm :

 • Chủ  nhiệm CLB là đại diện cho Câu lạc bộ, điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của Ban chủ nhiệm, Thư ký văn phòng và các thành viên Câu lạc bộ trên cơ sở tuân thủ Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ. Phụ trách điều hành chung và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực hoạt động do BCN phân công.
 • Phó chủ nhiệm Phụ trách đối ngoại: Là người giúp việc cho Chủ tịch, chịu trách nhiệm các hoạt động đối ngoại, hợp tác, xây dựng – quảng bá hình ảnh, tìm kiếm các cơ hội hợp tác – giao lưu, tạo cơ hội kinh doanh cho các thành viên, tạo nguồn tài chính cho Câu lạc bộ, quan hệ với nhiều đối tác, tổ chức xã hội khác nhau…v.v
 • Phó chủ nhiệm Phụ trách nội chính: Là người giúp việc cho Chủ tịch, chịu trách nhiệm các hoạt động Nội chính, thăm hỏi, giúp đỡ thành viên, tổ chức các hoạt động xây dựng phong trào hoạt động, kết nạp hoặc miễn tư cách thành viên, tổ chức sinh hoạt định kì và các hoạt động khác …v.v
 • Các Ủy viên khác được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động cụ thể của CLB và do BCN phân công
 • Sinh hoạt định kỳ của Ban chủ nhiệm:
  • Ban chủ nhiệm CLB họp 3 tháng 1 lần, thời gian- thời điểm do Chủ nhiệm CLB quy định và chuẩn bị nội dung. Nội dung chính là các công việc triển khai hoạt động, hợp tác, xem xét kết nạp hoặc miễn tư cách thành viên Câu lạc bộ, xem xét các vấn đề kinh phí, kiểm tra- nghe báo cáo hoạt động của Văn phòng CLB…
  • Thư  ký Văn phòng CLB là bộ phận giúp việc cho Ban chủ nhiệm, thừa ủy quyền của Ban chủ nhiệm để tiếp nhận, báo cáo BCN giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của CLB. Thư ký Văn phòng có trách nhiệm báo cáo các vấn đề hoạt động, vấn đề tài chính, vấn đề thẩm định- kết nạp thành viên,…..v.v báo cáo các công việc trong phạm vi phụ trách hàng tháng cho Chủ nhiệm và BCN CLB.

Điều 12. Nguyên tắc hoạt động:

 • Hoạt động của Câu lạc bộ, của các thành viên mang tính tự nguyện, nhưng tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ và chịu sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phát huy vai trò của BCN và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển họat động chung của Câu lạc bộ.
 • Câu lạc bộ được điều hành bởi Ban chấp hành, hỡ trợ cho Ban chấp hành là Ban thư ký.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Chấm dứt hoạt động :

Câu lạc bộ chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

 • Câu lạc bộ bị cơ quan chủ quản ra quyết định giải thể.
 • CLB tự nguyện giải thể theo nghị quyết của 2/3 tổng số thành viên trở lên.
 • Câu lạc bộ bị giải thể do ngừng hoạt động 24 tháng liền, hoặc khi có nghị quyết của Đại hội giải thể mà Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ không chấp hành.
 • Khi bị giải thể, Đại hội giải thể hoặc cơ quan Nhà nước ra quyết định giải thể thì Câu lạc bộ chỉ định một Ban thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh lý cho toàn thể thành viên và cơ quan chủ quản.

Điều 14: Điều khoản thi hành chung :

 • Bản Quy chế này đã được toàn thể thành viên câu lạc bộ xem xét kỹ, tham gia tự nguyện và hoàn toàn đồng ý tại nhiệm kỳ hoạt động lần thứ nhất.
  Mọi thành viên phải thực hiện đúng Quy chế của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm CLB có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai, giám sát quá trình thực hiện Quy chế CLB.
 • Việc sửa đổi Quy chế phải thông qua sự đồng ý của toàn thể thành viên tại Đại hội thành viên với trên 50% ý kiến tán thành.
 • Ban chủ nhiệm CLB có quyền ban hành các quy định, nội quy hoạt động của CLB nhưng không trái với Quy chế hoạt động này. Mọi quy định, nội quy trái với Quy chế này đều không có hiệu lực.
 • Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Ban Thường vụ Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh ký Quyết định phê duyệt./-