Giới thiệu về công ty

Lĩnh vực kinh doanh

  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động