Giới thiệu về công ty

Lĩnh vực kinh doanh

  • Kinh doanh bất động sản
  • Quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu
  • Chủ sử dụng hoặc đi thuê